O nas

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Przewlekle Chorych prowadzony przez Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa został powołany dekretem Przełożonej Generalnejna podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zadania Zakładu wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego odczytywanego w znakach czasu i potrzebach ludzi, bez względu na ich światopogląd, narodowość czy przekonania religijne, a celem jest niesienie pomocy, opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym oraz ich rodzinom.

Zakład realizuje swoje cele poprzez:

  • dostępność do świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności leczniczej
  • organizację i prowadzenie różnego rodzaju placówek charytatywno – opiekuńczych, oświatowych i medycznych
  • organizowanie i prowadzenie działalności zdrowotnej i profilaktycznej z udziałem innych podmiotów
  • organizowanie odczytów, zebrań, konferencji, kursów, zjazdów i spotkań
  • organizowanie systematycznego kształcenia kadr medycznych, wolontariuszy i działaczy charytatywnych
  • wydawanie materiałów szkoleniowych
  • promocję i organizację wolontariatu
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
  • wspomaganie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu